Положення про ГР МЮ України

Положення про ГР МЮ України

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Міністерстві юстиції України

Розділ І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада при Міністерстві юстиції України (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної правової політики.

1.2. Основними завданнями Громадської ради є:

 • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства юстиції України (далі – Мін‘юст);
 • забезпечення врахування Мін‘юстом громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері діяльності Мін’юсту;
 • співпраця з Мін‘юстом у підготовці та проведенні громадських обговорень з питань, що належать до його повноважень;
 • підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, розробником яких є Мін‘юст.

1.3. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, міжнародними нормативно-правовими актами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

1.4. Громадська рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.5. Проект Положення про Громадську раду, зміни до нього погоджуються з Мін‘юстом та схвалюються на засіданні Громадської ради.

Розділ II.
ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • 1) готує та подає Мін‘юсту пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
 • 2) збирає, узагальнює та подає Мін‘юсту інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення, організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі права;
 • 3) подає Мін‘юсту обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної правової політики, удосконалення роботи Мін‘юсту;
 • 4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу, громадську антидискримінаційну експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;
 • 5) здійснює громадський контроль за діяльністю Мін’юсту;
 • 6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Мін‘юсту та в інший прийнятний спосіб, готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.2. Громадська рада має право:

 • 1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (секретаріат, комітети, комісії, експертні та робочі групи тощо);
 • 2) вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності Мін‘юсту та його структурних підрозділів;
 • 3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші комунікативні заходи;
 • 4) вибірково здійснювати громадську експертизу оприлюднених, зокрема на веб-сайті Мін’юсту проектів нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації в Мін’юсті;
 • 5) отримувати в установленому порядку від Мін‘юсту проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;
 • 6) брати участь у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання діяльності Мін‘юсту;
 • 7) розробляти та надавати в Мін‘юсту установленому законом порядку пропозиції з удосконалення законодавства;
 • 8) доповідати на засіданні колегії Мін‘юсту, в разі її створення, рішення Громадської ради, обов’язкові до розгляду;
 • 9) за погодженням Мін‘юсту направляти представників Громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться Мін‘юстом;
 • 10) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;
 • 11) розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і належать до сфери компетенції Громадської ради;
 • 12) ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;
 • 13) залучати (за згодою їх керівників), в тому числі за згодою, до роботи Громадської ради постійних та тимчасових робочих органів тощо працівників Мін’юсту, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних, наукових організацій, підприємств, установ, вищих навчальних закладів та інших юридичних осіб, а також окремих фахівців.

2.3. До повноважень Громадської ради належать:

 • обрання керівних органів Громадської ради (голова Громадської ради, перший заступник голови Громадської ради, заступники голови Громадської ради, секретар (секретаріат) Громадської ради);
 • схвалення Положення про Громадську раду;
 • затвердження переліку та назв постійних та тимчасових робочих органів Громадської ради за поданням голови Громадської ради.

2.4. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Мін‘юстом.

2.5. Строк повноважень складу Громадської ради визначається згідно з чинним законодавством України.

2.6. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

2.7. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому пропускному режимі до приміщень Мін’юсту.

Розділ III.
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститутів громадянського суспільства).

3.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах за участю представників інститутів громадянського суспільства шляхом рейтингового голосування за кандидатів, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

3.3. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Кількість членів Громадської ради визначається установчими зборами. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

3.4. У термін, що не перевищує 60 календарних днів до закінчення повноважень Громадської ради, нею утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради. До складу ініціативної групи входять представники Мін‘юсту та інститутів громадянського суспільства, у тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради;

3.5. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Мін‘юст в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.6. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 • рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
 • копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років до моменту проведення установчих зборів.

3.7. За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у термін не пізніше семи днів до дати установчих зборів оприлюднює відомості про цих кандидатів на офіційному веб-сайті Мін‘юсту. У разі зміни місця проведення установчих зборів Мін‘юст повідомляє про це не пізніше як за 5 робочих днів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.8. За підсумками установчих зборів їх секретар оформляє протокол, який підписує разом із головуючим та у триденний термін від дня установчих зборів передає Мін‘юсту для затвердження складу новообраної Громадської ради.

3.9. Протокол установчих зборів з відомостями про склад новообраної Громадської Ради Мін‘юст протягом семи днів з дня його отримання оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.10. На підставі протоколу установчих зборів Мін‘юст затверджує склад Громадської Ради. Після затвердження нового складу Громадської ради при Мін’юсті діяльність Громадської ради попереднього скликання припиняється.

Розділ IV.
ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ

4.1. Члени Громадської ради мають право:

 • брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції;
 • брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є;
 • інформувати Громадську раду про свою діяльність в порядку, визначеному Положенням;
 • пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради в порядку, визначеному Положенням;
 • бути членом постійних робочих органів (не більше двох одночасно), експертних груп та інших тимчасових робочих органів Громадської ради;
 • ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради, її постійних та тимчасових робочих органів;
 • здійснювати підготовку зауважень, експертних висновків, експертних пропозицій, аналітичних обзорів, пояснювальних записок, еспертно – аналітичних та юридичних обґрунтувань тощо.

4.2. Членство в громадській раді є індивідуальним.

4.3. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

 • подання членом Громадської ради відповідної заяви;
 • систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);
 • письмового повідомлення керівника інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Громадській раді;
 • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;
 • неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним;

4.4. У разі припинення членства у Громадській раді будь-кого з її членів кворум ради розраховується від кількості дійсних членів, що залишилися.

Розділ V.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1. На першому засіданні Громадської ради обираються її керівні органи – голова, заступник (заступники) голови та секретар (секретаріат) ради; визначається структура Громадської ради.

5.2. Голова Громадської ради обирається на строк повноважень Громадської ради, який визначається згідно з чинним законодавством України з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову особу Мін‘юсту.

5.3. Голова Громадської ради:

 • організовує діяльність Громадської ради;
 • головує на засіданнях Громадської ради;
 • скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
 • підписує документи від імені Громадської ради;
 • звітує про роботу Громадської ради;
 • представляє раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, Мін‘юстом, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації тощо;
 • може брати участь у засіданнях колегії Мін‘юсту у разі її утворення.

5.4. Заступники голови Громадської ради, секретар Громадської ради обираються на засіданні Громадської ради на строк повноважень Громадської ради, який визначається згідно з чинним законодавством України.

5.5. У разі відсутності голови Громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов’язки його повноваження виконує один із заступників голови Громадської ради або один із членів Громадської ради – до вирішення цього питання на найближчому засіданні Громадської ради.

5.6. У разі відсутності секретаря Громадської ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків його повноваження за рішенням Голови Громадської ради може виконувати інший член Громадської ради.

5.7. Функції секретаря з ведення діловодства Громадської ради покладаються рішенням Громадської ради на одного із членів Громадської ради або на працівника структурного підрозділу Мін‘юсту, на який покладено координацію роботи Громадської ради за погодженням із Мін‘юстом. У такому випадку секретар Громадської ради бере участь в її засіданнях з правом дорадчого голосу.

5.8. Громадська рада з метою виконання своїх завдань та здійснення функцій формує план роботи на календарний рік, який формується з урахуванням планів роботи Мін’юсту, на основі планів роботи постійних та тимчасових робочих органів Громадської ради та затверджується на засіданні Громадської ради.

5.9. Постійні та тимчасові робочі органи можуть попередньо розглядати питання, які планується винести на розгляд Громадської ради. Кожен член Громадської ради може бути членом не більше ніж двох постійних комісій.

5.10. Постійні робочі органи можуть формуватися при наявності визначеної Громадською радою мінімальної кількості членів Громадської ради, які надали заяву про своє бажання працювати у складі відповідного постійного робочого органу.

5.11. Постійні робочі органи утворюються та ліквідуються відповідно до рішень Громадської ради.

5.12. З метою організаційного, інформаційного забезпечення діяльності Громадської ради утворюється постійно діючий робочий орган – секретаріат Громадської ради (далі – секретаріат). Кількість членів секретаріату та його персональний склад за поданням голови Громадської ради затверджується Громадською радою.

5.13. Секретаріат забезпечує діяльність Громадської ради до відповідно до покладених на неї завдань;

5.14. Керівництво діяльністю секретаріату здійснює голова Громадської ради.

5.15. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи Громадської ради та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради або однієї третини її членів.

5.16. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини її членів.

5.17. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

5.18. На засіданні Громадської ради головує голова Громадської ради. За відсутності голови Громадської ради на засіданні головує перший заступник голови Громадської ради чи один із заступників голови Громадської ради.

5.19. У засіданнях Громадської ради беруть участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники Мін‘юсту.

5.20. За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

5.21. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

5.22. Рішення, прийняті на засіданні Громадської ради секретарем Громадської ради оформлюються протоколом, який протягом трьох днів надається для підпису голові Громадської ради або головуючому на засіданні Громадської ради, підписується ним та секретарем Громадської ради чи особою, яка виконує обов’язки секретаря засідання Громадської ради і протягом семи днів направляється до Мін‘юсту для розміщення його на офіційному веб-сайті Мін‘юсту.

5.23. У разі несвоєчасного оформлення та надання голові Громадської ради протоколів засідання Громадської ради секретарем Громадської ради чи особи, яка виконує обов’язки секретаря, голова Громадської ради має право самостійно оформити такий протокол, одноособово його підписати та надати для оприлюднення.

5.24. Рішення Мін‘юсту, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у п’ятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Мін‘юсту або засобів масової інформації. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

5.25. Організація діяльності Громадської ради визначається Положенням Громадської ради, яке погоджується Мін’юстом та схвалюється на засіданні Громадської ради.

Розділ VI.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1. Мін‘юст забезпечує секретаріат Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створює умови для роботи Громадської ради та проведення її засідань.

6.2. Громадська рада інформує Мін‘юст та громадськість про свою роботу шляхом надання для розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-сайті Мін‘юсту та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів, а саме: установчі документи, плани роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про свою роботу.